Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023
More

  Τελευταία Άρθρα

  Εξαγωγή όλων των προϊόντων με χαρακτηριστικά σε Prestashop

  SELECT p.id_product, pl.name as product_name, pa.reference as product_reference, p.ean13 AS product_barcode, GROUP_CONCAT(DISTINCT(pal.name) SEPARATOR ",") as attribute, pa.ean13 AS attribute_barcode, pa.reference AS attribute_reference, ROUND(((p.price *...

  Διόρθωση του ps_stock_available

  UPDATE mm_stock_available a LEFT JOIN (SELECT id_product, id_product_attribute, SUM(physical_quantity) AS physical_quantityA FROM mm_stock GROUP BY id_product, id_product_attribute) b ON a.id_product = b.id_product AND a.id_product_attribute...

  Ένωση πινάκων με μοναδικές Τιμές

  Δημιουργία νέου πίνακα: ALL ATMS = DISTINCT(UNION( SELECTCOLUMNS( ATMS; "ATM";'ATMS'; "OWNED"; "Some Bank" ); SELECTCOLUMNS( 'Euronet ATMS'; "ATM";'Euronet Atms';"OWNED";...

  Custom Query σε Custom Table WordPress

  $datotal = $wpdb->get_results( $wpdb->prepare("SELECT SUM(amount) as 'Total_Payments' FROM `aKBTF61_pms_payments` WHERE status = 'completed'")); echo $datotal->Total_Payments;

  Βασικά HEX Χρώματα

  function getTheColor(this) { alert(jQuery(this.getAttribute('data-hex'))); document.getElementById("selected_color").innerText = jQuery(this.element).attr("data-hex"); } ...

  Total User Count WordPress using Shortcode

  To function παρακάτω δημιουργεί shortcode // Function to return user count function tcp_user_count() { $usercount = count_users(); $result = $usercount; return $result; } // Creating a shortcode...

  Εξαγωγή των άρθρων με βάση την κατηγορία

  SELECT DISTINCT post_title , concat('https://www.thewebsite.gr/',post_name) ,(SELECT group_concat(wp_terms.name separator ', ') FROM wp_terms INNER JOIN wp_term_taxonomy on wp_terms.term_id = wp_term_taxonomy.term_id ...

  Μετατροπή όλων των πινάκων σε InnoDB από MyISAM

  Το InnoDB είναι πιο γρήγορο για το wordpress. Εκτός αυτού είναι λιγότερο πιθανό να κρασάρουν πίνακες. SET @DATABASE_NAME = 'name_of_your_db'; SELECT CONCAT('ALTER TABLE `', table_name,...

  Ημερομηνία και ώρα ανανέωσης Δεδομένων

  1. New Blank Query. 2. Advanced Editor let Source = #table(type table, {{DateTime.LocalNow()}}) in Source

  Αποθήκευση των tabs σε διαφορετικό path με Macro

  Οι καρτέλες αποθηκεύονται ως αυτοτελή excel. Οι τιμές των κελιών τους αποθηκεύονται ως values.   Option Explicit Public Sub MISCSV() Dim wbkExport As Workbook Dim shtToExport As Worksheet Set shtToExport...

  Αποθήκευση σε διαφορετικό path με Macro

  Sub SaveReportMIS() ActiveWorkbook.SaveCopyAs "Z:BondsTestBondsReport.xls" ActiveWorkbook.Save MsgBox "Saved" End Sub

  Date Dimension Power bi

  Dates = VAR CurrentDate = TODAY() RETURN ADDCOLUMNS ( CALENDAR( DATE( 1900; 1; 1); DATE( 2022; 12; 31 ) ); "Year"; YEAR(); "Month in Year"; MONTH(); "Month"; FORMAT(;"mmm"); "Quarter in Year";...

  Selected από φίλτρο Power BI

  CALCULATE( MIN(TransactionsEBanking); ALLSELECTED(TransactionsEBanking) ) Change Date End = Var _endDate= Maxx(ALLSELECTED('Date'),ENDOFMONTH('Date')) Var _start_date= minx(ALLSELECTED('Date'),'Date')) return _endDate &...

  Δημιουργία πίνακα on the fly για πιο εύκολο φιλτράρισμα αποτελεσμάτων.

  Δημιουργία πίνακα on the fly για πιο εύκολο φιλτράρισμα αποτελεσμάτων. AllPresence = SELECTCOLUMNS(Presence; "name";Presence;"presabs";Presence)