Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024
More

  Τελευταία Άρθρα

  Free Space σε Boot δίσκο

  package-cleanup --oldkernels --count=1

  Leading Zeros

  Αριθμός Λογαριασμού = FORMAT ( Budget8; "00" ) & "." & FORMAT ( Budget8; "00" ) & "." & FORMAT ( Budget8; "000" ) & "." & FORMAT...

  Υπολογισμός Running Total

  # All e-Banking Registered = VAR SelectedDate = MAX(Dates) VAR EndOfMonthDate = EOMONTH(SelectedDate; 0) RETURN CALCULATE( SUM('Scorecard e-Banking'); ALL('Scorecard...

  Ngnix Mobile Cache

  In Custom Code if ($http_user_agent ~* "(mobile|webos|opera mini)") { set $mobile_request 1; } proxy_cache_key "$scheme$request_method$host$uri$is_args$args$mobile_request";

  Διόρθωση 500 Error στο τελευταίο βήμα πληρωμής

  function smartyRender($params, &$smarty) { $ui = $params; if ($ui !== null) { ...

  Πρόθεμα σε κελί

  =TEXT(A1;"000")

  Τελευταίο part από delimiter

  =RIGHT(M9;LEN(M9)-SEARCH("#";SUBSTITUTE(M9;">";"#";LEN(M9)-LEN(SUBSTITUTE(M9;">";"")))))

  Passive Ports Pure FTPd

  /etc/pure-ftpd.conf

  Αυτόματο Responsive Youtube σε WordPress Posts

  add_filter('embed_oembed_html', 'wrap_embed_with_div', 10, 3); function wrap_embed_with_div($html, $url, $attr) { return "<div class="responsive-container">".$html."</div>"; } Απαραίτητο το css .responsive-container { ...

  Ανίχνευση κινητού τηλεφώνου

  <script> if ((navigator.userAgent.match(/(iphone)|(ipod)|(android)|(blackberry)|(windows phone)|(symbian)/i))){ window.location = "allodomain" + window.location.pathname; } </script>

  Εξαίρεση Φακέλων ή Αρχείων σε Backup

  Αρχείο /etc/cpbackup-exclude.conf Add logs mail tmp  

  Φορμάτ ποσών σε SQL

  SELECT PRODUCT_SECTOR, FORMAT(SUM(CURRENT_BALANCE_EUR),'C','el-GR') AS '29-OCT' FROM theTabel WHERE REF_DATE = '2021-10-29' GROUP BY PRODUCT_SECTOR ORDER BY SUM(CURRENT_BALANCE_EUR) DESC

  Μαζική αλλαγή φόρου σε όλα τα προϊόντα

  UPDATE mm_product_shop SET id_tax_rules_group = 25 WHERE id_tax_rules_group = 22; UPDATE mm_product SET id_tax_rules_group = 25 WHERE id_tax_rules_group = 22;

  Εξαγωγή όλων των προϊόντων με χαρακτηριστικά σε Prestashop

  SELECT p.id_product, pl.name as product_name, pa.reference as product_reference, p.ean13 AS product_barcode, GROUP_CONCAT(DISTINCT(pal.name) SEPARATOR ",") as attribute, pa.ean13 AS attribute_barcode, pa.reference AS attribute_reference, ROUND(((p.price *...

  Διόρθωση του ps_stock_available

  UPDATE mm_stock_available a LEFT JOIN (SELECT id_product, id_product_attribute, SUM(physical_quantity) AS physical_quantityA FROM mm_stock GROUP BY id_product, id_product_attribute) b ON a.id_product = b.id_product AND a.id_product_attribute...