Κυριακή, 3 Μαρτίου, 2024
More

  Τελευταία Άρθρα

  Τελευταίο part από delimiter

  =RIGHT(M9;LEN(M9)-SEARCH("#";SUBSTITUTE(M9;">";"#";LEN(M9)-LEN(SUBSTITUTE(M9;">";"")))))

  Passive Ports Pure FTPd

  /etc/pure-ftpd.conf

  Αυτόματο Responsive Youtube σε WordPress Posts

  add_filter('embed_oembed_html', 'wrap_embed_with_div', 10, 3); function wrap_embed_with_div($html, $url, $attr) { return "<div class="responsive-container">".$html."</div>"; } Απαραίτητο το css .responsive-container { ...

  Ανίχνευση κινητού τηλεφώνου

  <script> if ((navigator.userAgent.match(/(iphone)|(ipod)|(android)|(blackberry)|(windows phone)|(symbian)/i))){ window.location = "allodomain" + window.location.pathname; } </script>

  Εξαίρεση Φακέλων ή Αρχείων σε Backup

  Αρχείο /etc/cpbackup-exclude.conf Add logs mail tmp  

  Φορμάτ ποσών σε SQL

  SELECT PRODUCT_SECTOR, FORMAT(SUM(CURRENT_BALANCE_EUR),'C','el-GR') AS '29-OCT' FROM theTabel WHERE REF_DATE = '2021-10-29' GROUP BY PRODUCT_SECTOR ORDER BY SUM(CURRENT_BALANCE_EUR) DESC

  Μαζική αλλαγή φόρου σε όλα τα προϊόντα

  UPDATE mm_product_shop SET id_tax_rules_group = 25 WHERE id_tax_rules_group = 22; UPDATE mm_product SET id_tax_rules_group = 25 WHERE id_tax_rules_group = 22;

  Εξαγωγή όλων των προϊόντων με χαρακτηριστικά σε Prestashop

  SELECT p.id_product, pl.name as product_name, pa.reference as product_reference, p.ean13 AS product_barcode, GROUP_CONCAT(DISTINCT(pal.name) SEPARATOR ",") as attribute, pa.ean13 AS attribute_barcode, pa.reference AS attribute_reference, ROUND(((p.price *...

  Διόρθωση του ps_stock_available

  UPDATE mm_stock_available a LEFT JOIN (SELECT id_product, id_product_attribute, SUM(physical_quantity) AS physical_quantityA FROM mm_stock GROUP BY id_product, id_product_attribute) b ON a.id_product = b.id_product AND a.id_product_attribute...

  Ένωση πινάκων με μοναδικές Τιμές

  Δημιουργία νέου πίνακα: ALL ATMS = DISTINCT(UNION( SELECTCOLUMNS( ATMS; "ATM";'ATMS'; "OWNED"; "Some Bank" ); SELECTCOLUMNS( 'Euronet ATMS'; "ATM";'Euronet Atms';"OWNED";...

  Custom Query σε Custom Table WordPress

  $datotal = $wpdb->get_results( $wpdb->prepare("SELECT SUM(amount) as 'Total_Payments' FROM `aKBTF61_pms_payments` WHERE status = 'completed'")); echo $datotal->Total_Payments;

  Βασικά HEX Χρώματα

  function getTheColor(this) { alert(jQuery(this.getAttribute('data-hex'))); document.getElementById("selected_color").innerText = jQuery(this.element).attr("data-hex"); } ...

  Total User Count WordPress using Shortcode

  To function παρακάτω δημιουργεί shortcode // Function to return user count function tcp_user_count() { $usercount = count_users(); $result = $usercount; return $result; } // Creating a shortcode...

  Εξαγωγή των άρθρων με βάση την κατηγορία

  SELECT DISTINCT post_title , concat('https://www.thewebsite.gr/',post_name) ,(SELECT group_concat(wp_terms.name separator ', ') FROM wp_terms INNER JOIN wp_term_taxonomy on wp_terms.term_id = wp_term_taxonomy.term_id ...

  Μετατροπή όλων των πινάκων σε InnoDB από MyISAM

  Το InnoDB είναι πιο γρήγορο για το wordpress. Εκτός αυτού είναι λιγότερο πιθανό να κρασάρουν πίνακες. SET @DATABASE_NAME = 'name_of_your_db'; SELECT CONCAT('ALTER TABLE `', table_name,...