Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
More
  Αρχική.netΔιόρθωση Flickering se Windows Forms με διάφανες εικόνες και background

  Διόρθωση Flickering se Windows Forms με διάφανες εικόνες και background

  Protected Overloads Overrides ReadOnly Property CreateParams() As CreateParams
      Get
        Dim cp As CreateParams = MyBase.CreateParams
        cp.ExStyle = cp.ExStyle Or 33554432
        Return cp
      End Get
    End Property
    Private Sub PreVentFlicker()
      With Me
        .SetStyle(ControlStyles.OptimizedDoubleBuffer, True)
        .SetStyle(ControlStyles.UserPaint, True)
        .SetStyle(ControlStyles.AllPaintingInWmPaint, True)
        .UpdateStyles()
      End With
  
    End Sub
  Προηγούμενο άρθρο
  Επόμενο άρθρο
  Θεόδωρος Τασσόπουλος
  Θεόδωρος Τασσόπουλοςhttps://www.digispot.gr
  Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός MSc in Networking & Data Communications. MSc in Banking, Accounting and Finance. Ασχολούμαι με τον προγραμματισμό από τις αρχές του 2000. Τα τελευταία πέντε έτη ασχολούμαι με την Διοικητική Πληροφόρηση και το Business Intelligence γενικότερα. Ξεκινάω συνεχώς νέα project χωρίς να υπάρχει απαραίτητα η προοπτική του κέρδους. Λάτρης των θετικών επιστημών και θαυμαστής αυτών που τις αντιλαμβάνονται.
  RELATED ARTICLES