Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
More
  ΑρχικήSQLΜετατροπή όλων των πινάκων σε InnoDB από MyISAM

  Μετατροπή όλων των πινάκων σε InnoDB από MyISAM

  Το InnoDB είναι πιο γρήγορο για το wordpress. Εκτός αυτού είναι λιγότερο πιθανό να κρασάρουν πίνακες.

  SET @DATABASE_NAME = 'name_of_your_db';
  
  SELECT CONCAT('ALTER TABLE `', table_name, '` ENGINE=InnoDB;') AS sql_statements
  FROM  information_schema.tables AS tb
  WHERE  table_schema = @DATABASE_NAME
  AND   `ENGINE` = 'MyISAM'
  AND   `TABLE_TYPE` = 'BASE TABLE'
  ORDER BY table_name DESC;

  Για stored procedure:

  DROP PROCEDURE IF EXISTS convertToInnodb;
  DELIMITER //
  CREATE PROCEDURE convertToInnodb()
  BEGIN
  mainloop: LOOP
   SELECT TABLE_NAME INTO @convertTable FROM information_schema.TABLES
   WHERE `TABLE_SCHEMA` LIKE DATABASE()
   AND `ENGINE` LIKE 'MyISAM' ORDER BY TABLE_NAME LIMIT 1;
   IF @convertTable IS NULL THEN 
    LEAVE mainloop;
   END IF;
   SET @sqltext := CONCAT('ALTER TABLE `', DATABASE(), '`.`', @convertTable, '` ENGINE = INNODB');
   PREPARE convertTables FROM @sqltext;
   EXECUTE convertTables;
   DEALLOCATE PREPARE convertTables;
   SET @convertTable = NULL;
  END LOOP mainloop;
  
  END//
  DELIMITER ;
  
  CALL convertToInnodb();
  DROP PROCEDURE IF EXISTS convertToInnodb;
  Θεόδωρος Τασσόπουλος
  Θεόδωρος Τασσόπουλοςhttps://www.digispot.gr
  Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός MSc in Networking & Data Communications. MSc in Banking, Accounting and Finance. Ασχολούμαι με τον προγραμματισμό από τις αρχές του 2000. Τα τελευταία πέντε έτη ασχολούμαι με την Διοικητική Πληροφόρηση και το Business Intelligence γενικότερα. Ξεκινάω συνεχώς νέα project χωρίς να υπάρχει απαραίτητα η προοπτική του κέρδους. Λάτρης των θετικών επιστημών και θαυμαστής αυτών που τις αντιλαμβάνονται.
  RELATED ARTICLES