Προσαρμογή εικόνας στο PictureBox

Private Sub SetPicture(ByVal imgSrc As Bitmap, ByVal target As PictureBox)
    Dim imgDest As Bitmap = New Bitmap(target.ClientSize.Width, target.ClientSize.Height)
    Dim source_aspect, dest_aspect, k_aspect, K As Double
    source_aspect = imgSrc.Width / imgSrc.Height
    dest_aspect = imgDest.Width / imgSrc.Height
    k_aspect = dest_aspect / source_aspect
    If (k_aspect > 1) Then
      K = imgSrc.Height / imgDest.Height
    Else
      K = imgSrc.Width / imgDest.Width
    End If
    Dim x_new, y_new, w_new, h_new As Integer
    w_new = CInt(imgSrc.Width / K)
    h_new = CInt(imgSrc.Height / K)
    x_new = CInt(imgDest.Width / 2 - w_new / 2)
    y_new = CInt(imgDest.Height / 2 - h_new / 2)
    Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(imgDest)
    g.InterpolationMode = Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic
    g.DrawImage(imgSrc, New Rectangle(x_new, y_new, w_new, h_new))
    g.Dispose()
    target.Image = imgDest
  End Sub

 Dim ImageToDisplay As Bitmap = New System.Drawing.Bitmap(New IO.MemoryStream(New System.Net.WebClient().DownloadData("ImageLocation")))
    SetPicture(ImageToDisplay, PicBoxProducts)

Ηλεκτρονικός Μηχανικός - MSc in Networking & Data Communications - Ασχολούμαι με το Web Design και τον προγραμματισμό μια δεκαετία. Δεν δίνω ούτε μια δεκάρα για προϊόντα της apple και καταναλώνω αρκετές ώρες καθημερινά στο gaming. Ξεκινάω συνεχώς νέα project χωρίς να υπάρχει τις περισσότερες φορές η προοπτική του κέρδους. Μισώ του δημοσιογράφους. Όλους. Έναν προς έναν.

Website: http://www.digispot.gr

About DigiSpot