Διόρθωση Flickering se Windows Forms με διάφανες εικόνες και background

Protected Overloads Overrides ReadOnly Property CreateParams() As CreateParams
    Get
      Dim cp As CreateParams = MyBase.CreateParams
      cp.ExStyle = cp.ExStyle Or 33554432
      Return cp
    End Get
  End Property
  Private Sub PreVentFlicker()
    With Me
      .SetStyle(ControlStyles.OptimizedDoubleBuffer, True)
      .SetStyle(ControlStyles.UserPaint, True)
      .SetStyle(ControlStyles.AllPaintingInWmPaint, True)
      .UpdateStyles()
    End With

  End Sub