Ρόλοι και δικαιώματα στο WordPress. Πως προσθέτουμε ή αφαιρούμε δικαιώματα σε ρόλους του WordPress.

Υπάρχουν 5 βασικές ομάδες στο WordPress. Ανάλογα με την ομάδα του WordPress στην οποία συμμετέχει ένας χρήστης έχει και τα αντίστοιχα δικαιώματα. Ορίζουμε ως ομάδα (δικαιωμάτων) τον “ρόλο” όπως αναφέρεται στο wordpress για να καταλαβαινόμαστε.

  1. Super Admin
  2. Administrator
  3. Editor
  4. Author
  5. Contributor
  6. Subscriber.

Ο πρώτος ρόλος του Super-Admin υπάρχει μόνο  στα multisites. Ως administrator ορίζονται όλοι οι έξτρα διαχειριστές που δημιουργούνται μέσω του admin panel.

Πίνακας με βάση τα δικαιώματα του κάθε ρόλου.

Capability Super Admin Administrator Editor Author Contributor Subscriber
create_sites Y
delete_sites Y
manage_network Y
manage_sites Y
manage_network_users Y
manage_network_plugins Y
manage_network_themes Y
manage_network_options Y
upload_plugins Y
upload_themes Y
upgrade_network Y
setup_network Y
Capability Super Admin Administrator Editor Author Contributor Subscriber
activate_plugins Y Y
(single site or
enabled by network setting)
create_users Y Y (single site)
delete_plugins Y Y (single site)
delete_themes Y Y (single site)
delete_users Y Y (single site)
edit_files Y Y (single site)
edit_plugins Y Y (single site)
edit_theme_options Y Y
edit_themes Y Y (single site)
edit_users Y Y (single site)
export Y Y
import Y Y
Capability Super Admin Administrator Editor Author Contributor Subscriber
install_plugins Y Y (single site)
install_themes Y Y (single site)
list_users Y Y
manage_options Y Y
promote_users Y Y
remove_users Y Y
switch_themes Y Y
update_core Y Y (single site)
update_plugins Y Y (single site)
update_themes Y Y (single site)
edit_dashboard Y Y
customize Y Y
delete_site Y Y
Capability Super Admin Administrator Editor Author Contributor Subscriber
moderate_comments Y Y Y
manage_categories Y Y Y
manage_links Y Y Y
edit_others_posts Y Y Y
edit_pages Y Y Y
edit_others_pages Y Y Y
edit_published_pages Y Y Y
publish_pages Y Y Y
delete_pages Y Y Y
delete_others_pages Y Y Y
delete_published_pages Y Y Y
delete_others_posts Y Y Y
delete_private_posts Y Y Y
edit_private_posts Y Y Y
read_private_posts Y Y Y
delete_private_pages Y Y Y
edit_private_pages Y Y Y
read_private_pages Y Y Y
unfiltered_html Y Y (single site) Y (single site)
Capability Super Admin Administrator Editor Author Contributor Subscriber
edit_published_posts Y Y Y Y
upload_files Y Y Y Y
publish_posts Y Y Y Y
delete_published_posts Y Y Y Y
edit_posts Y Y Y Y Y
delete_posts Y Y Y Y Y
Capability Super Admin Administrator Editor Author Contributor Subscriber
read Y Y Y Y Y Y

Τώρα ας πούμε ότι θέλουμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε δικαιώματα από κάθε ομάδα. Για να προσθέσουμε χρησιμοποιούμε το παρακάτω fucntion add_cap().

<?php
   $editor = get_role('editor');
   $editor->add_cap('manage_options');
?> 

Εάν θέλουμε να αφαιρέσουμε χρησιμοποιούμε το remove_cap().

<?php
   $editor = get_role('editor');
   $editor->remove_cap('manage_options');
?>