Αριθμός των queries και χρόνος εκτέλεσης σε php

Πολλές φορές για λόγους debug χρειάζεται να δούμε τον χρόνο εκτέλεσης ενός script ή μιας σελίδας. Το παρακάτω κομμάτι κώδικα μας δίνει κάποιες πληροφορίες ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα.

<?php echo get_num_queries(); ?> queries in <?php timer_stop(1); ?> seconds.