Άνοιγμα φόρμας μέσα σε Panel με VB.NET

Εύκολα μετατρέπεται σε C#. Δημιουργήστε ένα module ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ανεξάρτητες φόρμες. Εγώ συνήθως την εφαρμόζω σε MenuStrip μενού.

Public Sub OpenInPanel(ByVal DaNewForm As Object)
    Main.PanelContent.Controls.Clear()
    Dim fh As Form = TryCast(DaNewForm, Form)
    fh.TopLevel = False
    fh.Dock = DockStyle.Fill
    Main.PanelContent.Controls.Add(fh)
    Main.PanelContent.Tag = fh
    fh.Show()
  End Sub

Όπου Main η κεντρική σας φόρμα και όπου PanelContent το Panel που θέλετε να φορτώσετε την φόρμα. Αφού δημιουργήσετε τo function (που είναι public προφανώς και όχι private) μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ως εξής:

OpenInPanel(Search)

Όπου Search η φόρμα που θέλετε να φορτώστε μέσα στο Panel.